Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné a účinné od 1.9. 2014 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností ROOMFACTORY SK, spol. s r.o., se sídlem Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 121257/B, (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na adrese www.roomfactory.sk (dále jen „Internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

1.2 Tyto VOP se přiměřeně uplatní i na uzavírání všech kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu, faxu nebo jiným způsobem na dálku.

1.3 Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nového znění VOP.

 

1.4 Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%.

 1.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také jeho název, údaj o konečné ceně v měně EUR, skladové dostupnosti, nákladech na dopravu a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že pokud jsou předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby nebo obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto VOP, které se vztahují k úpravě prodeje zboží, pokud není výslovně stanoveno jinak.

2.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu, a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, zaregistrování, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů v rámci nákupu bez registrace, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží, je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je Kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit objednávku, tj. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby nebo dodání zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito VOP a dělá neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Objednávku, která není provedena v souladu s těmito VOP, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.5 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu, v objednávce nebo jiným vhodným způsobem.

2.6 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby, a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu. Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka není přijata nebo je přijata s výhradou.

2.7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, pokud jde o osobu, která předtím podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto VOP, nebo pokud v době objednávky nemá vyrovnané veškeré splatné závazky vůči Prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Prodávající se zavazuje v takových případech vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

2.8 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito VOP seznámit před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://www.roomfactory.sk/obchodne-podmienky/.

2.9 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena zboží je platná v okamžiku uskutečnění nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v měně EUR včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto VOP nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje.

3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(a) bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího vedený u Tatra banky, č.ú.: 2946043131/1100 (IBAN SK1911000000002946043131);

(b) bezhotovostně jakoukoli platební kartou pomocí online platebního terminálu CardPay

(c) platbou na dobírku, pro objednávky do výše 1000, -€ včetně DPH

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

 

3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby oznámený Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

 

3.5 Kupující nabývá vlastnictví vůči zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

3.6 Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky dle platného ceníku doručovatelů, které jsou uvedeny vedle ceny výrobku během nákupu výrobku. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:

 

(a) Kurýrní služba

– V RÁMCI CELÉHO ÚZEMÍ SR objednávky od 0 do 200 EUR = 9,00 EUR; objednávky od 201 do 500 EUR = 14 EUR; objednávky od 501 do 1000 EUR = 24 EUR.

– V RÁMCI ÚZEMÍ ČR objednávky od 0 do 200 EUR = 24,00 EUR; objednávky od 201 do 500 EUR = 34 EUR; objednávky od 501 do 1000 EUR = 49 EUR.

(b) Při nákupu nad 1000 EUR doprava zdarma.

Uvedené ceny platí pro dodání zboží v rámci území České a Slovenské republiky.

3.7 Prodávající si vyhrazuje právo řešit objednávky většího objemu podle individuálních podmínek.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Dodání zboží bude probíhat následujícími způsoby:

 1. a) Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 7 až 28 pracovních dnů od připsání ceny zboží na účet Prodávajícího. U zboží, které není skladem Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty tohoto zboží.
 2. b) V případě platby předem se skladové zboží expeduje do 24 hodin po připsání ceny zboží na účet Prodávajícího.

4.2 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí zákazník písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraného zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu.

4.3 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány znovu pouze na vyžádání Kupujícího, a Kupující je vždy povinen zaplatit poštovné.

4.4 Pokud obsahuje nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na odběrné místo Prodávajícího podle článku (a) níže.

(a) Vyzvednutí na odběrném místě Prodávajícího v Bratislavě (Grösslingová 58, 811 09 Bratislava), Tel.: +421 902 770 890, E-mail: info@roomfactory.sk). O připravenosti zboží k vyzvednutí Prodávající informuje Kupujícího telefonicky, respektive e-mailem.

(b) Dodání do místa určeného Kupujícím: O odeslání zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však podle článku 4.1 těchto obchodních podmínek. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo nelze je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Na doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České a Slovenské republiky, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez závad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou sjednané, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5.2 Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví při převzetí věci Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí. V případě, že zboží není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu, který odpovídá Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.3 Strany se dohodly, že záruční doba na zboží je čtyřiadvacet (24) měsíců s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, pokud není v Kupní smlouvě sjednána jiná záruční doba a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Kupující může uplatnit reklamaci v provozu Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu: ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury nebo Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Pokud není kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

5.4 Pokud jde o takovou vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se vada týká jen součásti výrobku, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží, za zboží bez závady, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné komplikace.

5.5 Pokud jde o takovou vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva má Kupující, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí chyby (tj. takové vyskytnutí vady po opravě tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí) po opravě nebo pro větší počet závad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

5.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

5.7 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení. Prodávající je také povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad.

5.8 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. O doručení poškozeného zboží je také třeba ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adrese: info@roomfactory.sk.

5.9 Pokud Kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních dvanácti (12) měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

5.10 Pokud Kupující uplatnil reklamaci výrobku uplatnil po dvanácti (12) měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do čtrnácti (14) dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.11 Záruka na zboží se vztahuje při běžném a přiměřeném běžném používání, provozních podmínkách a správné a řádné údržbě na jakoukoli výrobní vadu, která by ovlivňovala jeho funkčnost.

5.12 Záruka se nevztahuje na chyby nebo poškození v důsledku plynutí času, opotřebením z užívání, zanedbané péče, nepřiměřeného zatěžování, neodbornou montáží Kupujícího, neodbornou manipulací se zbožím během přepravy zboží Kupujícím, nebo nesprávné manipulace při používání. Jako příklad, tato záruka se nevztahuje na odbarvení a / nebo blednutí barev, změny textury v materiálech, škrábance a odřeniny v důsledku běžného používání a vlivu prostředí. Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nesprávného použití nebo situování zboží do nevhodného prostředí. Záruka je vymezena hodnotou zboží a je výslovně zamítnuta jakákoliv případná odpovědnost za škody.

5.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl Kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce čtyřiadvacet (24) měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, pokud je tato delší.

5.14 Společně se zbožím může být Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura nebo prodejní doklad z pokladny.

5.15 Kupující, který není spotřebitelem se bude řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, který upravuje nároky z odpovědnosti za vady. Případné nedostatky předmětu koupě je povinen Kupující reklamovat písemně u dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí.

 

5.16 Doporučení a podmínky správné údržby a péče o zboží jsou k dispozici na vyžádání.

5.17 Obecně platí, že povrchy z plastových materiálů lze čistit měkkým vlhkým hadříkem a teplou vodou. Pro perzistentní skvrny může být použito malé množství tekutého mýdla zředěného ve vodě. Nepoužívejte syntetické nebo agresivně čistící prostředky, aceton, trichlorethylen, čpavek a čistící prostředky, které obsahují i malé množství těchto látek, protože mohou povrchy poškodit. Vyhněte se používání ethanolu, protože může způsobit i neprůhlednost povrchu. Vyhýbejte se všem druhům abrazivních látek, jako jsou např. práškové čisticí prostředky, brusné krémy, polštářky a hrubé houbičky. Používání suchých hadříků se nedoporučuje. Po tření se některé plastové plochy stávají elektricky nabité a přitahují prach, proto se takové čištění nedoporučuje na žádné lesklé povrchy.

 1. 6.   PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  6.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., so sídlom Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121257/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť ROOMFACTORY SK vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Martina Bujnu, e-mailová adresa martin.bujna@roomfactory.sk, telefónne číslo 0902 770 890 (kontakt na infolinku, ktorá Vás prepojí).

  6.2 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

  6.2.1   Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

  – V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti

  – Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  6.2.2 Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru mimo ponuky e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

  – V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti

  – Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  6.2.3 Registrácia a prevádzka e-shopu

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

  6.2.4 Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z infolinky.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  6.2.5 Riešenie sťažností zákazníkov

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

  6.2.6 Súťaže na Facebooku

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
  Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  6.2.7 Poskytovanie podpory cez Facebook

  V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
  Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

  6.2.8 Uplatňovanie nárokov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..
  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..
  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

  6.2.9 Plnenie zákonných povinností spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

  Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v čl. 6.2.1) až 6.2.8) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..
  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o..
  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

  6.3 Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.:
  a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  d).   Príslušné právne predpisy
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupení od Kupní smlouvy je možné provést osobně spolu s předáním zboží na odběrném místě Prodávajícího, nebo prostřednictvím pošty spolu se zpětným zasláním zboží na adresu Prodávajícího. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí Kupující. Zboží vrácené na způsob dobírky nepřijímáme. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

7.2 Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, v úplném stavu, nepoužité a nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je ke zboží dodáván) nebo jiným dokladem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.

7.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 7.1 těchto VOP vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7.4 Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

7.5 Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího nebo zboží, které vzhledem k jeho charakteru nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání a od Kupní smlouvy na dodávku prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu, nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které Kupující rozbalil.

7.6 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na naši adresu. K tomu je Vám ze zákona poskytnut vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE.

 1. KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku, neuplatňují se ustanovení článku 2, článku 3, článku 5 a článku 7 těchto obchodních podmínek.

8.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku, je poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 (dvanáct) měsíců, která začíná plynout od převzetí zboží Kupujícím.

8.3 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle Českých a Slovenských právních předpisů. Ustanovení o doručování podle článku 4.2 těchto obchodních podmínek tím nejsou dotčeny.

8.4 Kupní smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku je uzavřena v den přijetí dohodnuté úhrady za objednané zboží na účet Prodávajícího.

8.5 Pokud je objednané zboží určené k dalšímu prodeji zákazníkům, použijí se namísto těchto obchodních podmínek obchodní podmínky pro prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání.

8.6 Prodávající nenese odpovědnost za škodu, ani za ušlý zisk vůči třetím stranám.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo faxem (dle volby odesílatele).

9.2 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronické pošty info@roomfactory.sk.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito VOP se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, a případně obchodním zákoníkem, pokud není Kupující spotřebitelem.

10.2 Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy nebo VOP vyžadují písemnou formu.

10.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

10.4 Roomfactory SK s.r.o. neprodává zboží produkované, nebo jinak spjaté s firmami Herman Miller, Vitra, Fritz Hansen nebo Knoll.

10.5 Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovém obchodě jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazeních mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.